Słuszne decyzje eliminują ryzyko

Typography

TEZET Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 1988 r. Od tego czasu wybudowała ponad 300 stacji tankowania samochodów gazem płynnym, sieć instalacji grzewczych i technologicznych oraz sieć dystrybucji gazów płynnych. Jest właścicielem największego na polsko-ukraińskiej granicy kolejowego Terminalu Przeładunku Gazów Płynnych w Brzeźnie k. Chełma. W 1997 roku spółka rozszerzyła swoją działalność o przeładunek oraz dystrybucję LPG, czyli skroplonych gazów węglowodorowych, w szczególności propanu, butanu i ich mieszanin.

Maria Niedzielska

Firma zapewnia sprawną obsługę przeładunku gazu z wagonów "szerokotorowych" do wagonów "normalnotorowych" oraz cystern drogowych. W 2006 roku Zarząd podjął decyzję o gruntownej modernizacji i rozbudowie posiadanej infrastruktury. Terminal przeładował do tej pory blisko 1 mln ton propylenu i 1 mln ton propanu-butanu, co daje mu status jednego z największych na granicy wschodniej. W 2006 roku został wdrożony na Terminalu system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000. W listopadzie 2009 r. firma pomyślnie przeszła recertyfikację według wymagań normy ISO 9001:2008. Gaz na Terminal dostarczany jest z rynków wschodnich w składach wagonów-cystern kolejowych "szerokotorowych" (standard rosyjski), następnie zostaje poddany procesowi przeładunku i dalszej dystrybucji już przy użyciu wagonów-cystern "normalnotorowych" (standard europejski) i cystern drogowych do odbiorców zagranicznych i krajowych.

bhp bhp
Przeładunek z wagonów "szerokotorowych"... ...do wagonów "normalnotorowych". Na zdjęciu widać sygnalizacyjne zabezpieczenia przed niekontrolowanym wypływem gazu.

Ze względu na znaczną ilość przeładowywanego surowca obiekt został sklasyfikowany jako stwarzający ryzyko poważnej awarii przemysłowej. Główne zagrożenia występujące w zakładzie to: pożar i wybuch mieszanin, upadek z wysokości, porażenie prądem elektrycznym, odmrożenie wywołane przez wyciekający gaz. Inne to - powodujące różne dolegliwości i schorzenia - obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, czynniki atmosferyczne, ukąszenia przez owady, stres zawodowy.
Pierwszej formalnej oceny ryzyka zawodowego w zakładzie dokonano na przełomie 2002/2003 roku i od tego momentu traktowana jest jako stały element działań poprawiających bezpieczeństwo. Powołano zespół ds. oceny ryzyka zawodowego (w składzie: zastępca kierownika Terminala, przedstawiciel pracowników, specjalista ds. bhp), dokonano przeglądu stanowisk pracy oraz identyfikacji zagrożeń, oszacowano ryzyko zawodowe, podjęto działania korygujące i zapobiegawcze w celu redukcji ryzyka, sporządzono karty oceny ryzyka zawodowego, zapoznano pracowników z oceną ryzyka.

Skutecznie zabezpieczać

Zabezpieczenie przed przepełnieniem wagonów-cystern opiera się na systemie ciągłego monitorowania stopnia napełnienia zbiornika, sygnalizowaniu stanów krańcowych i automatycznej blokadzie procesu w przypadku przekroczenia zadanych wartości. Podstawowymi elementami systemu są: przepływomierze masowe na fazie ciekłej i gazowej, zdalnie sterowane zawory odcinające, sterownik z licznikiem sumującym, sygnalizatory wizualne i dźwiękowe zintegrowane z systemem wizualizacji informatycznej. Natomiast przed przepełnieniem zbiorników magazynowych chroni system ciągłego monitorowania stopnia napełnienia zbiornika, sygnalizowanie stanów krańcowych i automatyczna blokada procesu w przypadku przekroczenia zadanych wartości. Do zabezpieczenia przed niekontrolowanym wypływem gazu wykorzystano m.in. automatyczny system monitoringu stężeń gazu, polegający na sygnalizowaniu przekroczenia progu 20% DGW (dolnej granicy wybuchowości) i automatyczną blokadę procesu w przypadku przekroczenia progu 40% DGW. Elementami systemu są: 23 czujki stężeń rozmieszczone w charakterystycznych punktach instalacji, centrala dozymetryczna, zdalnie sterowane zawory odcinające, sterowniki, sygnalizatory wizualne i dźwiękowe, zintegrowane z systemem wizualizacji informatycznej.

TEZET Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 1988 r. Od tego czasu wybudowała ponad 300 stacji tankowania samochodów gazem płynnym, sieć instalacji grzewczych i technologicznych oraz sieć dystrybucji gazów płynnych. Jest właścicielem największego na polsko-ukraińskiej granicy kolejowego Terminalu Przeładunku Gazów Płynnych w Brzeźnie k. Chełma. W 1997 roku spółka rozszerzyła swoją działalność o przeładunek oraz dystrybucję LPG, czyli skroplonych gazów węglowodorowych, w szczególności propanu, butanu i ich mieszanin.

Maria Niedzielska

Firma zapewnia sprawną obsługę przeładunku gazu z wagonów "szerokotorowych" do wagonów "normalnotorowych" oraz cystern drogowych. W 2006 roku Zarząd podjął decyzję o gruntownej modernizacji i rozbudowie posiadanej infrastruktury. Terminal przeładował do tej pory blisko 1 mln ton propylenu i 1 mln ton propanu-butanu, co daje mu status jednego z największych na granicy wschodniej. W 2006 roku został wdrożony na Terminalu system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000. W listopadzie 2009 r. firma pomyślnie przeszła recertyfikację według wymagań normy ISO 9001:2008. Gaz na Terminal dostarczany jest z rynków wschodnich w składach wagonów-cystern kolejowych "szerokotorowych" (standard rosyjski), następnie zostaje poddany procesowi przeładunku i dalszej dystrybucji już przy użyciu wagonów-cystern "normalnotorowych" (standard europejski) i cystern drogowych do odbiorców zagranicznych i krajowych.

bhp bhp
Przeładunek z wagonów "szerokotorowych"... ...do wagonów "normalnotorowych". Na zdjęciu widać sygnalizacyjne zabezpieczenia przed niekontrolowanym wypływem gazu.

Ze względu na znaczną ilość przeładowywanego surowca obiekt został sklasyfikowany jako stwarzający ryzyko poważnej awarii przemysłowej. Główne zagrożenia występujące w zakładzie to: pożar i wybuch mieszanin, upadek z wysokości, porażenie prądem elektrycznym, odmrożenie wywołane przez wyciekający gaz. Inne to - powodujące różne dolegliwości i schorzenia - obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, czynniki atmosferyczne, ukąszenia przez owady, stres zawodowy.
Pierwszej formalnej oceny ryzyka zawodowego w zakładzie dokonano na przełomie 2002/2003 roku i od tego momentu traktowana jest jako stały element działań poprawiających bezpieczeństwo. Powołano zespół ds. oceny ryzyka zawodowego (w składzie: zastępca kierownika Terminala, przedstawiciel pracowników, specjalista ds. bhp), dokonano przeglądu stanowisk pracy oraz identyfikacji zagrożeń, oszacowano ryzyko zawodowe, podjęto działania korygujące i zapobiegawcze w celu redukcji ryzyka, sporządzono karty oceny ryzyka zawodowego, zapoznano pracowników z oceną ryzyka.

Skutecznie zabezpieczać

Zabezpieczenie przed przepełnieniem wagonów-cystern opiera się na systemie ciągłego monitorowania stopnia napełnienia zbiornika, sygnalizowaniu stanów krańcowych i automatycznej blokadzie procesu w przypadku przekroczenia zadanych wartości. Podstawowymi elementami systemu są: przepływomierze masowe na fazie ciekłej i gazowej, zdalnie sterowane zawory odcinające, sterownik z licznikiem sumującym, sygnalizatory wizualne i dźwiękowe zintegrowane z systemem wizualizacji informatycznej. Natomiast przed przepełnieniem zbiorników magazynowych chroni system ciągłego monitorowania stopnia napełnienia zbiornika, sygnalizowanie stanów krańcowych i automatyczna blokada procesu w przypadku przekroczenia zadanych wartości. Do zabezpieczenia przed niekontrolowanym wypływem gazu wykorzystano m.in. automatyczny system monitoringu stężeń gazu, polegający na sygnalizowaniu przekroczenia progu 20% DGW (dolnej granicy wybuchowości) i automatyczną blokadę procesu w przypadku przekroczenia progu 40% DGW. Elementami systemu są: 23 czujki stężeń rozmieszczone w charakterystycznych punktach instalacji, centrala dozymetryczna, zdalnie sterowane zawory odcinające, sterowniki, sygnalizatory wizualne i dźwiękowe, zintegrowane z systemem wizualizacji informatycznej.

Warsztaty bezpieczeństwa

W 2003 r. wydarzyły się dwa wypadki przy pracy: podczas podłączania wagonu-cysterny do rurociągu stałego (pracownik doznał urazu twarzy - poparzenie gazem) oraz przy przeładunku gazu z wagonu-cysterny do cysterny drogowej (poparzenie ręki gazem). Reakcja kierownictwa była szybka: dokonano szczegółowej analizy i omówiono wypadki ze wszystkimi operatorami; skierowano poszkodowanych na dodatkowe szkolenie bhp; wprowadzono zmiany konstrukcyjne w gniazdach przyłączeniowych węży elastycznych oraz zmiany do instrukcji wykonywania pracy na stanowiskach, gdzie wydarzyły się wypadki.
Ważną kwestią jest także walka ze stresem zawodowym, dlatego m.in. wprowadzono reorganizację pracy zmianowej z systemu trzyzmianowego na czterobrygadowy, powiększono liczbę pracowników na zmianie, zdefiniowano zakresy zadań i obowiązków, zwiększono obsady operatorów na frontach technologicznych.

W maju 2006 r. miało miejsce zdarzenie awaryjne na stanowisku tankowania cystern drogowych, spowodowane przez kierowcę cysterny, który zjeżdżając ze stanowiska zahaczył o ogranicznik i uszkodził skrzynię z armaturą, co doprowadziło do uszkodzenia armatury cysterny i w konsekwencji do wypływu gazu. W wyniku natychmiastowych działań przeprowadzonych przez pracowników opanowano wyciek i przepompowano gaz z uszkodzonej cysterny do drugiej. Podczas akcji zabezpieczenie przeciwpożarowe zapewniała Państwowa Straż Pożarna. I tym razem po zdarzeniu podjęto dodatkowe działania zapobiegawcze: obniżono wysokość ograniczników, zainstalowano tyczki oznaczone barwami bezpieczeństwa, przeprowadzono dodatkowe szkolenia dla kierowców. Ponadto wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i podstaw ratownictwa chemicznego, w szczególności postępowania z LPG. Natomiast ćwiczenia w zakresie działania kryzysowego przeprowadzane są cyklicznie z udziałem służb ratowniczych.

Warsztaty bezpieczeństwa

W ostatnim czasie w zakładzie położono większy nacisk na edukowanie i zaangażowanie w działania na rzecz bezpieczeństwa pracowników wszystkich szczebli. Przejawem tych działań jest m.in. organizowanie okresowych spotkań z kierownictwem i przedstawicielami pracowników, podczas których omawiane są różne tematy związane z wykonywaniem pracy i szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Pracownikom na bieżąco przedstawiane są podstawowe informacje i działania w zakresie bhp, ppoż. i ochrony środowiska. Dodatkowo mogą korzystać z różnorodnych materiałów promujących bezpieczne zachowania (m.in. wydawnictwa PIP, CIOP).
Ważną kwestią jest także walka ze stresem zawodowym, dlatego m.in. wprowadzono reorganizację pracy zmianowej z systemu trzyzmianowego na czterobrygadowy, powiększono liczbę pracowników na zmianie, zdefiniowano zakresy zadań i obowiązków, zwiększono obsady operatorów na frontach technologicznych. Zapewniło to pracownikom mniejszą uciążliwość w samej pracy oraz możliwość bardziej efektywnego odpoczynku po jej zakończeniu.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób przebywających na stałe lub czasowo na terenie Terminalu została opracowana broszura informująca o zagrożeniach i podstawowych zasadach bezpieczeństwa, którą każda osoba niebędąca pracownikiem zakładu otrzymuje przed wejściem na obiekt. Pracownicy firm zewnętrznych przed dopuszczeniem do pracy przechodzą dodatkowy instruktaż na miejscu, a wszelkie prace mogą być rozpoczęte i prowadzone na podstawie odpowiedniego zezwolenia wydanego w trybie ustalonym przez TEZET.
Praca z niebezpieczną substancją jaką jest LPG, powoduje wiele zagrożeń. Zainwestowaliśmy w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i organizacyjne, wykraczające poza aktualnie obowiązujące przepisy, co pozwoliło na radykalne ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz minimalizację istniejących zagrożeń dla pracowników - powiedział Tomasz Berzyński, prezes Zarządu TEZET, po odebraniu statuetki MECUM TUTISSIMUS IBIS, którą otrzymał w XVI edycji konkursu PIP "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" jako laureat w kategorii zakładów zatrudniających do 50 pracowników. Firma trafiła na Złotą Listę Pracodawców.

Maria Niedzielska

Artykuł został opublikowany w miesięczniku Przyjaciel Przy Pracy 02/2010

W tym wydaniu m.in.:

- Samo się nie poprawi - dyskusja o "ocenie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy"
- Prace spawalnicze w warunkach szczególnie niebezpiecznych (cz. 1)
- Na sali sądowej - obopólne obowiązki
- Śmierć w wykopie
- „Papierowa” inspekcja pracy odchodzi do lamusa...

Zobacz pełny spis treści